Stanovy občanského sdružení

 

Stanovy občanského sdružení

 

Název občanského sdružení:

Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s.

 

Sídlo:

Sídliště č. p. 1461/44, 289 22 Lysá nad Labem

 

Občanské sdružení s názvem Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s. (dále jen Občanské sdružení) je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Lysé nad Labem. Působnost sdružení se vztahuje na území středočeského kraje, především město Lysá nad Labem a jeho okolí.

 

Článek I. – Poslání a cíle

 

1.  Poslání a cíle Občanského sdružení jsou:

 1. Vyvíjení činnosti směřující k záchraně nemovité kulturní památky - kubistické vily architekta Emila Králíčka v Mírové ulici č. p. 147, v Lysé nad Labem – Litoli.
 2. Jednání s orgány státní správy, vlastníky kulturních památek, právnickými a fyzickými osobami na úseku památkové péče´a kulturního dědictví.
 3. Pořádání přednášek, seminářů, výstav, společenských a kulturních akcí za účelem propagace kulturního dědictví, památkové péče a architektury.
 4. Spoluvytváření občanské sounáležitosti.

 

2.  Hlavní úkoly:

 1. Pořádat společenské akce různorodého charakteru naplňující uvedené cíle.
 2. Vyhledávat další zasloužilé osobnosti v oblasti památkové péče, kulturního dědictví           a architektury.
 3. Iniciovat u příslušných orgánů údržbu historických objektů.
 4. Podporovat publikační činnost související s posláním Občanského sdružení.
 5. Spolupracovat s kulturními a společenskými organizacemi, institucemi, školami místními podnikateli apod. k uplatňování uvedených cílů.
 6. Napomáhat těmto organizacím k uskutečňování akcí souvisejících s vlastními cíly sdružení.
 7. Navazovat a udržovat kontakty s organizacemi v České republice i v zahraničí, které se svými zájmy vztahují k poslání Občanského sdružení.

 

Článek II. – Členství

 

1.      Členství Občanského sdružení je řádné nebo čestné.

2.      Řádným členem Občanského sdružení se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let, který se dobrovolně přihlásí za člena a zaváže se plnit stanovy sdružení. Řádným členem se může stát pouze osoba fyzická. O vzniku řádného členství nově přihlášeného člena rozhodne rada po vyhodnocení šesti měsíční činnosti nového člena při naplňování poslání a cílů Občanského sdružení.

3.      Čestným členem Občanského sdružení se může stát každý občan ČR i jiného státu, který se aktivně věnuje popularizaci památkové péče, architektury a kulturního dědictví. O ustanovení čestného člena rozhoduje rada.

4.      Členství řádné zaniká:

a)      Vzdáním se členství

b)      Úmrtím

c)      Vyloučením v případě nečinnosti při naplňování poslání a cílů Občanského sdružení po dobu delší šesti měsíců. O vyloučení rozhodne rada.

 

Článek III. – Práva a povinnosti členů

 

1. Řádní členové mají zejména tato práva:

a)      Od věku 18 let volit a od 21 let být volen do orgánů Občanského sdružení.

b)      Účastnit se akcí pořádaných Občanským sdružením a podílet se na všech výhodách členství.

c)      Předkládat návrhy a podněty k činnosti Občanského sdružení .

 

2. Povinnosti řádného člena Občanského sdružení jsou zejména:

a)      Aktivně plnit úkoly plynoucí ze stanov.

b)      Účastnit se aktivně a iniciativně činnosti Občanského sdružení.

c)      Plnit řádně přijaté závazky pro zajišťování akcí.

 

Článek IV. – Orgány sdružení

 

 1. Valná hromada je nejvyšší orgán Občanského sdružení, kterou svolává rada Občanského sdružení jedenkrát za rok. Mimořádnou valnou hromadu svolává rada               z vlastní iniciativy, nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Svolání řádné i mimořádné valné hromady oznámí rada členům nejméně jeden měsíc předem. Řádný člen Občanského sdružení může písemně pověřit jiného řádného člena sdružení svým zastupováním při hlasování. Pověřený člen před zahájením valné hromady předloží předsednictvu pověřovací listinu. Valná hromada se usnáší prostou většinou přítomných. Pouze při rozhodování o zrušení sdružení rozhoduje dvoutřetinová kvalifikovaná většina přítomných řádných členů –zastupování v tomto případě je nepřípustné. Valná hromada:

a)      Schvaluje stanovy, vykládá je, případně provádí změny.

b)      Schvaluje zprávy rady o činnosti Občanského sdružení a jeho hospodaření.

c)      Schvaluje zprávu hospodáře.

d)      Rozhoduje s konečnou platností spory a stížnosti členů Občanského sdružení.

e)      Volí radu Občanského sdružení v počtu pěti řádných členů a hospodáře.

 

 1. Rada sdružení je nejvyšší orgán Občanského sdružení v době mezi valnými hromadami. Rada volí na tříleté období ze svého středu předsedu, jednatele                      a hospodáře. Schází se minimálně čtyřikrát ročně a usnáší se platně za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a to prostou většinou. Rada rozhoduje zejména:

a)      O ročním plánu činnosti a rozpočtu Občanského sdružení.

b)      Schvaluje rozbory o činnosti a hospodaření Občanského sdružení.

 

 1. Předseda reprezentuje sdružení na veřejnosti, je jedním ze statutárních zástupců. Svolává radu, řídí její jednání, předkládá zprávu o činnosti a hospodaření valné hromadě.

 

 1. Jednatel reprezentuje sdružení na veřejnosti, je druhým statutárním zástupcem. Zodpovídá za řízení činnosti sdružení, plnění plánu činnosti, dodržování rozpočtu, zajišťování finančních prostředků, zodpovídá za majetek Občanského sdružení, včetně jeho evidence. Zastupuje předsedu.

  

 1. Hospodář vede účetnictví Občanského sdružení, podílí se na sestavování rozpočtu, dbá na jeho dodržování, účelnost vynakládání prostředků, zpracovává ekonomické rozbory. Zastupuje jednatele.

 

 

Článek V. - Hospodaření sdružení

 

Zdrojem finančních prostředků jsou:

 1. Dotace Města Lysá nad Labem, Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR
 2. Sponzorské dary
 3. Dobrovolné členské příspěvky

S finančními prostředky jsou oprávněny nakládat osoby určené radou Občanského sdružení. Občanské sdružení je účetní jednotkou, která vede jednoduché účetnictví.

 

Článek X. - Ukončení činnosti

 

O zániku sdružení a o způsobu naložení s peněžním zůstatkem rozhodne valná hromada dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných řádných členů Občanského sdružení – zastupování v tomto případě je nepřípustně. Občanské sdružení může zaniknout také úředním rozhodnutím.

 

Článek XI. – Závěrečná ustanovení

 

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny řádné členy a všechny orgány sdružení.
 2. Změny ve stanovách je oprávněna provádět pouze valná hromada rozhodnutím nadpoloviční většiny.
 3. Tyto stanovy nabývají platnost po zaregistrování u MV ČR.

 

 

 

 

 

Registrace sdružení provedena Ministerstvem vnitra dne 12. 2. 2009

pod č. j. VS/1-1/74525/09-R

sdružení bylo přiděleno IČ 26569272